Provozní řád cvičiště spolku kynologie Bašť (dále Provozní řád) je závazný pro všechny členy spolku kynologie Bašť a návštěvníky. Za porušení ustanovení Provozního řádu může výcvikář, instruktor nebo člen výboru spolku kynologie Bašť vykázat narušitele z areálu spolku a za opakované porušování Provozního řádu může narušiteli být omezen nebo zakázán vstup (v případě že se jedná o člena může být i vyloučen ze spolku bez náhrady).

Výbor spolku kynologie Bašť je oprávněn kdykoliv rozhodnout o změnách Provozního řádu.

Povinnosti psovoda

1)    Vstup na cvičiště je na vlastní nebezpečí psovoda.

2)    Pohyb psa na cvičišti je vždy v zodpovědnosti psovoda.

3)    Za škody způsobené psem zodpovídá majitel psa a tyto škody nahradí na vlastní náklady.

4)    Na cvičiště se dochází pouze se zdravým psem, který nejeví známky nemoci a má platné očkování.

5)    Při výcviku i mimo cvičiště, se ke psu chová ohleduplně, psa nepřetěžuje, netýrá, ani jinak neúměrně netrestá.

6)    Cvičiště udržuje v pořádku a čistotě, v případě znečištění výkaly bezodkladně odstraní.

7)    Nepřivazuje psa k překážkám, odkládá jej na určené místo – odkládačky.

8)    Nevyvolává hádky, ani účelně nikomu neškodí.

9)    Dodržuje stanovený čas výcvikových hodin, chodí včas. Dodržuje nástup před zahájením výcviku.

10) Pes smí pobíhat na volno pod dohledem psovoda, agresivní psi musí být opatřeni náhubkem a musí být na vodítku v areálu spolku kynologie Bašť, pokud výcvikář neurčí jinak.

11) Nosí pomůcky potřebné k výcviku:

–       základní poslušnost: jednoduchý řetízkový obojek, cca. 1,5m dlouhé vodítko, pamlsky;

–       obrany: postroj, delší vodítko
Nejsou povoleny pomůcky vydávající elektrický výboj, ostnaté obojky a jiná zařízení, která působí psovi bolest.

12) Má zaplacené členské příspěvky a zaplacené nebo odpracované brigádnické hodiny

Práva psovoda

1)    Psovod má právo používat vybavení cvičiště

2)    Psovod má právo vyjádřit svůj názor

3)    Psovod má právo účastnit se výcviku (výcvik s háravou fenou je možný po dohodě s výcvikářem)

V Bašti 10.12.2015

back to top button