čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1) Název sdružení je: o.s. Kynologie Bašť (dále jen ”sdružení”);

2) Sídlem sdružení je Měšická 514, 250 65 Bašť.

3) Sdružení působí na území obce Bašť, sdružení se nečlení na organizační jednotky.

4) Sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují zastánci a ochránci životního prostředí a kynologického výcviku k ochraně přírody a rozvoji občanské společnosti v této oblasti.

čl. II Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou:

–        Ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení

–        Ochrana životního prostředí

–        Péče o zvířata, zejména psi a zajištění jejich správných životních podmínek

–        Zajištění potřebného zázemí pro výcvik psů a provádění tréningových, zkouškových a společenských akcí souvisejících s kynologickým výcvikem a ochranou zvířat

čl. III Náplň a formy činnosti

1) Náplň činnosti odpovídá cílům činnosti sdružení.

2) Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, zejména:

–        praktická činnost členů ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí;

–        kooperace s jinými sdruženími majícími za svůj hlavní cíl ochranu životního prostředí

–        poskytování kynologických služeb, pomoci a poradenství;

–        soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně);

–        organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení;

–        účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány;

–        osvětová činnost.

3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

čl. IV Členství ve sdružení

1) Členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 18 let.

2) Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba prostý souhlas členského výboru.

3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

4) Členství zaniká

–        doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;

–        rozhodnutím členské schůze o vyloučení;

–        nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech;

–        úmrtí člena sdružení

5) Člen má právo

–        účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;

–        účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;

–        předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;

–        podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;

6) Člen má povinnost

–        dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení

–        neporušovat platný řád pro používání prostředků a prostor sdružení

–        platit členské příspěvky

7) Výši členských příspěvků stanoví členská schůze sdružení.

čl. V Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

–        členská schůze

–        výbor a předseda sdružení

–        revizor sdružení

čl. VI Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně;

2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

3) Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to (písemně) 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4) Členská schůze

–        schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení

–        volí výbor sdružení a revizora

–        schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;

–        rozhoduje o vyloučení člena;

–        určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;

–        stanovuje výši zápisného a členských příspěvků;

–        schválí řád a jiná závazná pravidla pro používání prostředků a prostor sdružení

čl. VII Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

1) Výbor sdružení je pětičlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu sdružení a pokladníka. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

2) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení, připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů a další činnosti.

3) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají Předsedou sdružení písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. V hospodářských věcech jedná jménem sdružení samostatně také pokladník sdružení. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

čl. VIII Revizor sdružení

1) Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok;

2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi.

čl. IX Zásady hospodaření

1) Sdružení je neziskovou organizací. Daňová a účetní agenda bude vedena dle legislativních požadavků.

2) Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky, dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení (společenské akce, kynologické soutěže.) Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

3) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

čl. X Okolnosti zániku sdružení

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

back to top button